Skolen ved Sundet
 
Idékatalog
Idékataloget indeholder følgende punkter:
 
  1. Samarbejdet omkring det enkelte barn
  2. Samarbejdet omkring den enkelte klasse
  3. Andre typer forældremøder
  4. Kommunikation mellem skole og hjem
  5. Fælles aktiviteter for børn, forældre og skole(lærere)
 
Definition på skole-hjem-samarbejde: Forældre og lærere finder- i samarbejde – det indhold og de rammer, de under fælles ansvar vil arbejde under for at skabe den bedste skolegang for børnene.
Formål med idekataloget: Formålet med idèkataloget er at give inspiration og ideer til, hvordan skole-hjem-samarbejdet kan gennemføres i praksis – uden at angive regler og retningslinier.
 
1. Samarbejdet omkring det enkelte barn.
 
Skole-hjem-samtale
Skole-hjemsamtale eller konsultation er en mødeform, hvor lærer(e) og det enkelte barns forældre mødes og drøfter forhold, der angår det enkelte barn. Ofte er det en envejskommunikation, hvor alt ”skytset” ligger hos læreren, og forældrene ofte er uforberedte på situationen. For at bedre på dette kan man foretage følgende:
 
a) Udlevere standpunkt og evt. udtalelse et par dage før, så forældre og barn kan for- berede sig på samtalen.
 
b) Udarbejde et skema, der hjælper forældre og barn til at tage stilling til eksempelvis:
- Hvad skal vi snakke om
- Hvad er du god til
- Hvordan syntes du om kammeraterne
- Hvad har du brug for hjælp til
 
c) Udarbejde et skema, der hjælper forældre til at tage stilling til eksempelvis:
- Hvad skal vi snakke om
- Barnets faglige niveau
- Barnets sociale situation
- Generel oplevelse af barnets situation
 
Formålet hermed er at skabe baggrund for en konstruktiv og positiv samtale. Det er derfor vigtigt, at både lærer, forældre og elever forbereder sig til samtalen.
Gruppesamtale
En anden mulighed er gruppesamtaler. 3-5 børn, deres forældre og lærere mødes til en fælles snak om, hvordan det går i skolen. En sådan form rummer mange nye muligheder. Man kan bl.a. på en meget konkret måde snakke om, hvordan børnene fungerer i grupper og om klassens sociale liv.
 
2. Samarbejdet omkring den enkelte klasse
 
Forældremøde
Forældremøder kan have forskelligt indhold. Det kan være faglig orientering ved klasselærere og faglærere, eller en mere social betonet snak om klassens situation, samarbejde, kontakt mellem forældre og meget andet.
For at alle kan få et bedre udbytte af et sådant arrangement er det vigtigt, at lærer(e) og forældre er velforberedte. Det kræver, at man kender dagsordenen for mødet.
Det kan ske ved, at klasselærer sammen med indkaldelsen udsender en foreløbig dagsorden for mødet, samt beder om emner fra forældrene til drøftelse på mødet. Herefter udsendes den endelige dagsorden:
 
Emner – ideer:
- sundhedspleje - Nye lærer
- Pædagogisk - Forældreindlæg (specialviden)
- Erhvervspraktik - Dialogspil
- Teaterbesøg - Ud af skolen – og hvad så?
- SSP (skole/socialvæsen./politi) - Skolebibliotekar
- Skolens leder - Referat af mødet
- Skolebestyrelsen
- Udmelding fra klassereprædentanter
Se dokumentet "Ideer til emner på forældremmødet"
 
Fremmende for samarbejdet er også, at forældrene lærer hinanden bedre at kende. Dette kan fx fremmes ved navneskilte (med børnenes navne på), især i de små klasser.
 
Forældrerepræsentanter
Klassens forældre bør vælge 2-3 medlemmer af forældrekredsen til at
- medvirke ved planlægningen af klassearrangementer.
- udarbejdelse af dagsorden for forældremøder.
- repræsentere klassen over for skolebestyrelse (kontaktforældre)
- opbygge og fastholde kontakt mellem forældrene
- valg af mødeleder og referent.
 
Valg af disse bør være et fast punkt på første møde hvert år. Klasselærer og forældre bør fastholde og ”bruge” de valgte forældre og sikre, at der vælges nye, såfremt der ikke sker noget.
Modtagelse af nye i klassen
Kommer der nye elever til klassen er det vigtige, at også forældrekredsen tager godt imod de nye forældre. Dette kan også være et af emnerne, som klasserepræsentanterne tager sig af.
 
1. klasse/skolestart
Ud over den traditionelle 1. skoledag i august, arrangerer skolens ledelse og lærere i indskolingen et introduktionsmøde, der kunne omfatte:
- Bred orientering om skolen
- kaffe
- Rundvisning
- Badge med barnets navn
- Arrangement for nye elever i klasserne
 
3. Andre typer forældremøder
Forældremøde af socialt tilsnit
Som eksempel herpå kan nævnes:
- Julearrangement
- Grill-aften
- Andre arrangementer (fødselsdage m.m.)
Debatmøder
Som eksempel herpå kan nævnes:
- Problemer i fritiden
- Alkoholpolitik for klassen
 
4. Kommunikation fra skole til hjem
Kommunikationen foregår primært over forældreintra, hvor klassens ture/ekskursioner kan findes i kalenderen. 
Øvrig information om klassen vil ligelede være at finde på forældreintra.
 
5. Fælles aktiviteter for børn, forældre og skole
 
Arrangementer i kontaktforeningens regi.
- Banko
- Loppemarked
- Emner eller debatter der dækker et antal klasser på skolen
- Emner eller debatter der dækker hele skolen.
 
Arrangementer i skolens regi.
- Featureuge
- Samordnet indskoling
- Juletræ
- Første skoledag
- Sidste skoledag
- Dimissionsfest
 
Arrangementer i skolebestyrelsens regi.
- Valg af skolebestyrelsen
- Klasserepræsentantmøde
- Debat af almen interesse (skolepolitik m.m.)
 
Forældre-videnbank
Via kontakt til forældrekredsen opbygges en emne-eller vidensoversigt, som kan benyttes ved arrangementer:
- ”Gamle dage”
- Faglige specialer
- Rejser eller oplevelser
- Praktikpladser
-