Princip for anmodning om ferie eller fritagelse for undervisning

Vedtaget i skolebestyrelsen april 2017

 

Anmodning om ferie op til to dages ferie eller frihed i skoletiden kan anmodes på en mail til den pågældende klasselærer. Ved tre dages ferie i skoletiden eller derover, skal skolens ledelse godkende fritagelse fra undervisning. Skolen opfordrer forældrene til at tilrettelægge deres ferie i skolernes ferie, men er samtidig godt klar over, at det ikke altid er muligt. Forældre har ret til at bede deres børn fri fra skole i forbindelse med afholdelse af forældrenes ferie, men påtager sig ansvaret for, at eleven får lavet det arbejde, som klassen arbejder med under elevens fravær. Lærerne udfærdiger ikke lektieplaner til elever, som søges fritaget for undervisningen. Vi forventer, at eleven og forældrene selv hos klassekammerater får oplyst, hvad der er lavet i fraværsperioden - og efterfølgende får indhentet det forsømte. Oplysning om fravær i forbindelse med ferie i skoletiden skal så vidt muligt ske via en mail til klassens lærere cirka to uger før feriestart. Det giver de enkelte lærere mulighed for at melde tilbage, hvis der er særlige oplysninger.

 

Fritagelse fra undervisning i forbindelse med deltagelse i eliteidræt og musikskole

Det fremgår af folkeskolelovens § 33, stk. 9, at skolens leder efter anmodning fra forældrene kan tillade, at en elev i begrænset omfang kan opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening. Vurdering af hvad der er eliteidræt afgøres af skolelederen med udgangspunkt i DIF og Team Danmarks definition (http://www.dif.dk/da/ol_elite/eliteidraet/elite-s-definition). På Skolen ved Sundet skal følgende være opfyldt for, at en elev kan fritages fra undervisningen for at modtage musikundervisning eller deltage i eliteidræt i en idrætsforening.  Skolelederen vurderer, om det er fagligt forsvarligt, at eleven i en tidsbegrænset periode ikke deltager i den almindelige undervisning.  Fritagelsen kan finde sted i den understøttende undervisning eller lektiehjælp, men dette kræver, at eleven rent fagligt vurderes at kunne leve op til sine læringsmål i fagene i øvrigt. Vedtaget i skolebestyrelsen april 2017